لنز توریک همان لنز آستیگمات میباشد و مناسب کسانیست که میخواهند دقیقا لنز آنها مطابق نسخه

لنز توریک همان لنز آستیگمات میباشد که متناسب با آستیگمات محور چشم شما طراحی شده است ؛ توجه داشته باشید که این محور 10 درجه ؛ 10 درجه تعقیر میکند و اگر دقیقا مطابق نسخه شما نباشد بایستی محور بالاو پائین مصرف شود.

error: محتوا محافظت شده است