عدسی 1.60 سفید آنتی رفلکس | BBGR

840,000 تومان 800,000 تومان

عدسی 1.50 با پوشش HOYA | SHV

680,000 تومان 612,000 تومان

عدسی 1.50 با پوشش بلوکنترل | HOYA

1,160,000 تومان 986,000 تومان

عدسی 1.50 با پوشش دوراویژن | ZEISS

1,180,000 تومان 1,080,000 تومان

عدسی 1.50 بلو کنترل | BBGR

1,000,000 تومان 850,000 تومان

عدسی 1.50 ترانزیشن اسیلور

1,940,000 تومان 1,840,000 تومان

عدسی 1.50 سفید بدون پوشش | اسیلور

330,000 تومان 300,000 تومان

عدسی 1.50 فتوکرومیک خاکستری با پوشش HOYA | SHV

2,390,000 تومان 2,150,000 تومان

عدسی 1.50 کریزال آلیزه + uv | اسیلور

599,000 تومان 549,000 تومان

عدسی 1.50 کریزال فورته + uv | اسیلور

899,000 تومان 799,000 تومان

عدسی 1.53 ترایویکس نشکن | BBGR

1,000,000 تومان 950,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش HVLL + آسفریک | HOYA

1,790,000 تومان 1,700,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش بلو پروتکت + آسفریک | ZEISS

1,640,000 تومان 1,500,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش دوراویژن + آسفریک | ZEISS

1,590,000 تومان 1,490,000 تومان

عدسی 1.60 سفید آنتی رفلکس | LTL

590,000 تومان 550,000 تومان

عدسی 1.67 با پوشش HVLL + آسفریک | هویا

2,090,000 تومان 1,880,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده آسفریک | BBGR

900,000 تومان 850,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده اسفریک | آساهی لایت

650,000 تومان 594,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده ترانزیشن | TRANSITIONS

1,500,000 تومان 1,399,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده دبل آسفریک |آساهی لایت

1,250,000 تومان 1,149,000 تومان

عدسی 1.74 با پوشش HVLL + آسفریک | HOYA

3,300,000 تومان 3,000,000 تومان

عدسی 1.74 با پوشش دوراویژن + آسفریک | ZEISS

3,380,000 تومان 3,200,000 تومان

عدسی 1.74 فوق فشرده اسفریک |آساهی لایت

1,500,000 تومان 1,398,000 تومان

عدسی 1.74 فوق فشرده دبل آسفریک | آساهی لایت

1,876,000 تومان 1,784,000 تومان

لنز آرین | رنگی سالیانه

165,000 تومان 160,000 تومان

لنز آرین | رنگی فصلی

115,000 تومان 100,000 تومان

لنز آرین | طبی رنگی فصلی

170,000 تومان 165,000 تومان

لنز بوش اند لومب | آستیگمات

350,000 تومان 320,000 تومان

لنز بوش اند لومب | پیورویژن

154,000 تومان 138,000 تومان

لنز بوش اند لومب | پیورویژن 2

176,000 تومان 158,000 تومان

لنز بوش اند لومب | رنگی و طبی رنگی

346,000 تومان 320,000 تومان

لنز بوش اند لومب | روزانه

445,000 تومان 400,000 تومان

لنز بوش اند لومب | طبی فصلی اولترا

225,000 تومان 199,000 تومان

لنز بوش اند لومب | طبی فصلی سافت لنز 59

144,000 تومان 130,000 تومان

لنز سولکو | آستیگمات سالانه

400,000 تومان 336,000 تومان

لنز سولکو | آستیگمات فصلی

150,000 تومان 144,000 تومان

لنز سولکو | رنگی سالانه

320,000 تومان 275,000 تومان

لنز سولکو | طبی رنگی سالانه

335,000 تومان 330,000 تومان

لنز سولکو | طبی سالانه

280,000 تومان 250,000 تومان

لنز فرشلوک | رنگی فصلی

150,000 تومان 140,000 تومان

لنز فرشلوک | طبی رنگی فصلی

155,000 تومان 150,000 تومان

لنز مورنینگ | آستیگمات سالانه

380,000 تومان 330,000 تومان

لنز مورنینگ | آستیگمات فصلی

255,000 تومان 225,000 تومان

لنز مورنینگ | رنگی سالانه

270,000 تومان 245,000 تومان

لنز مورنینگ | رنگی فصلی

175,000 تومان 155,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی رنگی سالانه

320,000 تومان 310,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی رنگی فصلی

240,000 تومان 225,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی سالانه

285,000 تومان 265,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی فصلی

120,000 تومان 115,000 تومان

لنز هرا | رنگی فصلی

118,000 تومان 100,000 تومان

لنز هرا | طبی رنگی سالانه

200,000 تومان 180,000 تومان