عدسی 1.60 سفید آنتی رفلکس | BBGR

840,000 تومان 800,000 تومان

عدسی 1.50 با پوشش بلوکنترل | HOYA

860,000 تومان 730,000 تومان

عدسی 1.50 با پوشش دوراویژن | ZEISS

930,000 تومان 745,000 تومان

عدسی 1.50 بلو کنترل | BBGR

1,000,000 تومان 850,000 تومان

عدسی 1.50 ترانزیشن اسیلور

1,450,000 تومان 1,400,000 تومان

عدسی 1.50 سفید بدون پوشش | اسیلور

250,000 تومان 220,000 تومان

عدسی 1.53 ترایویکس نشکن | BBGR

1,000,000 تومان 950,000 تومان

عدسی 1.56 بلو کنترل کریزال پریونسیا | اسیلور

650,000 تومان 555,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش HVLL + آسفریک | HOYA

1,180,000 تومان 945,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش بلو پروتکت + آسفریک | ZEISS

1,200,000 تومان 960,000 تومان

عدسی 1.60 با پوشش دوراویژن + آسفریک | ZEISS

1,170,000 تومان 935,000 تومان

عدسی 1.60 سفید آنتی رفلکس | LTL

440,000 تومان 430,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده آسفریک | BBGR

900,000 تومان 850,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده آنتی رفلکس | LTL

720,000 تومان 700,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده اسفریک | آساهی لایت

520,000 تومان 494,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده ترانزیشن | TRANSITIONS

1,200,000 تومان 1,150,000 تومان

عدسی 1.67 فشرده دبل آسفریک |آساهی لایت

1,000,000 تومان 950,000 تومان

عدسی 1.74 فوق فشرده اسفریک |آساهی لایت

1,200,000 تومان 1,140,000 تومان

عدسی 1.74 فوق فشرده دبل آسفریک | آساهی لایت

1,500,000 تومان 1,425,000 تومان

لنز ایر اپتیکس | رنگی فصلی

200,000 تومان 180,000 تومان

لنز ایر اپتیکس | طبی فصلی

120,000 تومان 98,000 تومان

لنز بوش اند لومب | آستیگمات

350,000 تومان 320,000 تومان

لنز بوش اند لومب | پیورویژن

144,000 تومان 136,000 تومان

لنز بوش اند لومب | پیورویژن 2

176,000 تومان 165,000 تومان

لنز بوش اند لومب | رنگی و طبی رنگی

346,000 تومان 320,000 تومان

لنز بوش اند لومب | روزانه

445,000 تومان 400,000 تومان

لنز بوش اند لومب | طبی فصلی اولترا

225,000 تومان 205,000 تومان

لنز بوش اند لومب | طبی فصلی سافت لنز 59

130,000 تومان 115,000 تومان

لنز سولکو | آستیگمات سالانه

400,000 تومان 336,000 تومان

لنز سولکو | آستیگمات فصلی

150,000 تومان 144,000 تومان

لنز سولکو | رنگی سالانه

320,000 تومان 275,000 تومان

لنز سولکو | طبی رنگی سالانه

335,000 تومان 330,000 تومان

لنز سولکو | طبی سالانه

280,000 تومان 250,000 تومان

لنز فرشلوک | رنگی فصلی

150,000 تومان 140,000 تومان

لنز فرشلوک | طبی رنگی فصلی

155,000 تومان 150,000 تومان

لنز مورنینگ | آستیگمات سالانه

300,000 تومان 239,000 تومان

لنز مورنینگ | رنگی سالانه

158,000 تومان 144,000 تومان

لنز مورنینگ | رنگی فصلی

110,000 تومان 98,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی رنگی سالانه

230,000 تومان 210,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی رنگی فصلی

180,000 تومان 160,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی سالانه

187,000 تومان 176,000 تومان

لنز مورنینگ | طبی فصلی

75,000 تومان 65,000 تومان

لنز هرا | رنگی فصلی

100,000 تومان 94,000 تومان

لنز هرا | طبی رنگی سالانه

180,000 تومان 170,000 تومان